-- ETAM -- Shotokai Ryu --
Comment compter ?

Comment compter ? 


1                ichi               prononcer                itchi

2                ni                  "       "               ni

3                san                 "       "               san'

4                shi                 "       "               chi

5                go                  "       "               guo

6                roku                "       "               rokou

7                shichi              "       "               chitchi

8                hachi               "       "               hatchi

9                ku                  "       "               kou

10               ju                  "       "               jousite web : http://shotokai.free.fr/ contact : georges.landa@laas.fr
                  Site web : shotokai.free.fr Contact : georges.landa@laas.fr